คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิเทศนิสิตฝึกงาน ณ NPUST ประเทศไต้หวัน

ดร.พิทักษ์ ปักษานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดี ดร.ปิยนุช ใจแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ อ.ธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เดินทางไปนิเทศนิสิตฝึกงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา (ฝึกงานระยะสั้น) ณ National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันเสาร์ที่ 21 ถึงวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ซึ่งนิสิตของคณะฯ จำนวน 4 คน เข้าฝึกงานเป็นระยะเวลา 56 วัน นับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน ถึงวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอน และเพื่อศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษา ตลอดจนเผยแผ่วัฒนธรรมไทย รวมทั้งปรับตัวเข้ากับสังคมและเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนต่างชาติ ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ฝึกความเป็นผู้นำ และเพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความรับผิดชอบมากขึ้น ความอดทน รู้จักแก้ปัญหา เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ทั้งนี้ คณะฯ ขอขอบคุณการต้อนรับที่อบอุ่นจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร Vice President for Administrative Affairs, Prof.Dr.Chao-Lin Tuan และท่านคณบดี College of Engineering ที่ให้ความดูแลและให้คำแนะนำเป็นอย่างดียิ่ง รวมทั้งขอขอบคุณท่านคณบดี Prof.Dr.Cheh-Shyh TING, Dean of College of Engineering, Prof.Dr.Chiwan Wayne Hsieh , Prof.Dr.Yu-Min Wang, Chairman of Civil Engineering Department และ Dr. Pomin LI, Dean of International Affair Office and Director of Department of Biomechanics Engineering สำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนิสิตและคณาจารย์ ตลอดจนความร่วมมือด้านงานวิจัยที่ NPUST มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 95 ปีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชน