คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยโครงการคลินิกวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ โครงการพัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

จัดโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ ส่วนราชการจังหวัดสกลนคร

ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องสว่างแดนดิน อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความเป็นมาและความสำคัญ แหล่งสนับสนุนทุนวิจัย และแนวคิดการวิจัยและบูรณาการงานวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนประเด็นที่น่าสนใจเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับผู้สนใจขอทุนวิจัยเชิงพื้นที่ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)