คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมการแนะนำแนวทาง การตั้งเป้าหมายในการเรียนและการทำงานในอนาคต

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยฝ่ายวิชาการและพัฒนาองค์กร

ได้จัดกิจกรรมการแนะนำแนวทาง "การตั้งเป้าหมายในการเรียนและการทำงานในอนาคต" ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการปรับพื้นฐานความรู้สำหรับนิสิตใหม่ (รหัส 61) ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หองประชุมระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก คุณเฉลิมชัย ศรัณยวณิชย์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi)