คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมการแนะนำแนวทาง การเรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยฝ่ายวิชาการและพัฒนาองค์กร

ได้จัดกิจกรรมการแนะนำแนวทาง "การเรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ และความคิดเห็นของรุ่นพี่ที่มีต่อความเป็นเกษตรศาสตร์"

ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการปรับพื้นฐานความรู้สำหรับนิสิตใหม่ (รหัส 61) ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารหอประชุมวิโรจน์อิ่มพิทักษ์ (อาคาร 14)

กิจกรรมนี้ได้รับความเกียรติและความเอื้อเฟื้อจากนิสิตเก่ารุ่นพี่ของคณะฯ จำนวน 11 ท่าน ในการร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการเรียนและการทำงาน ดังนี้

1.คุณกิตติเดช พาน้อย (พี่โบว์) วิศวกรรมไฟฟ้า รหัส 43

2.คุณฉัตรชัย โคตรวงศ์ (พี่จิ๊บ) วิศวกรรมเครื่องกล รหัส 46

3.คุณศุภดิตถ์ เสนธิริ (พี่เอ็ม) วิศวกรรมเครื่องกล รหัส 47

4.คุณศิริพร พานโคกสูง (พี่ณัฐ) วิศวกรรมเครื่องกล รหัส 53

5.อ.วิทยา ศรีสมบูรณ์ (พี่วิทย์) วิศวกรรมโยธา รหัส 43

6.อ.จิตสราญ ศรีกู่กา (พี่โกะ) เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 47

7.อ.ดร.รุ่งทวี ผดากาล (พี่โตโต้) วิศวกรรมเครื่องกล รหัส 45

8.ผศ.ศราวุฒิ สุพรรณราช (พี่โอปอ) วิศวกรรมไฟฟ้า รหัส 45

9 อ.อาทิตย์ แสงงาม (พี่อาทิตย์) วิศวกรรมเครื่องกล รหัส 45

10.อ.ดร.ศิริลักษณ์ พานโคกสูง (พี่นิด) วิศวกรรมเครื่องกล รหัส 45

11.คุณพชร ตั้งนิธิบุญ วิศวกรรมเครื่องกล (พี่เพชร) รหัส 55