คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 3

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องสว่างแดนดิน อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การพัฒนาองค์กรอย่างมืออาชีพ”

ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1.คุณเฉลิมชัย ศรัณยวณิชย์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi)

2.คุณสร้างรัฐ หัตถวงษ์ (InspireComm)

3.คุณธัญญา บุญรองเรือง (Security Systems Media)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการ ถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ในคณะฯ อย่างเป็นระบบ 

หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารความเสี่ยง ดร.เตือนใจ น้อยพา