คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สกลนคร เข้าเยี่ยมชมคณะฯ

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.

นักเรียนและนักศึกษา พร้อมทั้งคณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สกลนคร ได้เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

โดย ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีฯ ดร.ถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว และ ดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ ให้การต้อนรับ โดยทางภาควิชาฯ ได้บรรยายหลักสูตรของคณะฯ และภาควิชาฯ รวมถึงพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของภาควิชาฯ และได้พาขึ้นชมหอวิทยาเขตฯ ด้วย

#Visitining2CIS #CIS #KUSE #KUCSC