คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ประกาศคระกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เรื่องการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์และกำหนดการสรรหา  การขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ถึงวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. ณ. ห้องทำการสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และผู้สมัครใจเข้ารับการสรรหาแสดงวิสัยทัศน์และตอบคำถามในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสว่างแดนดิน ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสาร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์