คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการคลินิกวิจัย การลงพื้นที่ศึกษาชุมชนกลุ่มอินแปง 11 ก.ค.2561

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

จัดโครงการคลินิกวิจัย การลงพื้นที่ศึกษาชุมชนกลุ่มอินแปง วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ บ้านบัว ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมและศึกษากิจกรรมชุมชน

อันได้แก่

- ยกป่าภูพานมาไว้สวน/ป่าครอบครัว (ภาพสวนพ่อเสริม,พ่อวาท,แม่หวิง)

- ป่าชุมชนและป่าเทือกเขาภูพาน (ภาพป่าบ้านบัว,หนองหมู,ภูท่าช้าง)

- วิสาหกิจชุมชน (โรงงานน้ำผลไม้อินแปง ภูพาน ข้าวฮาง,สมุนไพร)

- สถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชน/ธนาคารอินแปง

- การสร้างผู้นำรุ่นใหม่

- การสร้างสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

พร้อมทั้งร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนเพื่อค้นหาประเด็นการวิจัยและบริการวิชาการ