คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศ India เข้าฝึกงาน ณ คณะฯ

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าฝึกงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ตามโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี ๒๕๖๑

Mr.Nithin Mattew Sam นักศึกษาสาขา Electrical and Electronics Engineering จากประเทศ India ซึ่งประสงค์ที่จะเข้าฝึกงานระหว่างวันที่ ๒ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นระยะเวลา ๑ เดือน ๒๙ วัน

โดยมี ผศ.ดร.ทวี งามวิไลกร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ดูแลนิสิต (Advisor)

ซึ่งโครงการ IAESTE Thailand เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคประจำประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience : IAESTE Thailand) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาอันเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญยิ่ง ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งในด้านวิชาชีพและทักษะภาษาต่างประเทศดีขึ้น เพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน