คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครั้งที่ 6

ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครั้งที่ 6 (The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products)  ในระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2558 ณโรงแรมเชนทาราแอนคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  ทั้งรูปแบบการบรรยายและการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ตลอดจนนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเพิ่มเติม http://fervaap2015.org/home/index.php?l=en