คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2559 – 2560

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสดำเนินการโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research) มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาความร่วมมือว่าด้วยอุดมศึกษาและการวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผู้สอน นักวิจัย และนักศึกษา ซึ่งโครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายไทยและฝรั่งเศส  ในปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย   ประกาศสมัครรับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส สำหรับผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2559-2560 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.inter.mua.go.th/main2/article.php?id=509