คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

ขอเชิญส่งบุุคลากรเข้าฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจั จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
     1. การเขียนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านศิลปะและการออกแบบ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21-22 พ.ค. 58
     2. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผนดินและแหล่งทุนภายนอก จัดอบรมระหว่างวันที่ 28-29 พ.ค. 58
     3. การวิจัยเชิงคุณภาพ จัดอบรมระหว่างวันที่ 18-19 มิ.ย. 58
     4. การเขียนรายงานวิจัยบทความวิชาการ จัดอบรมระหว่างวันที่ 25-26 มิ.ย. 58
    ทุกหลักสูตร อบรม ณ ห้องบงกชรัตน์ เอ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ กทม. (้http://ird.ssru.ac.th)รายละเอียดตามเอกสารแนบ
โครงการพัมนาศักยภาพด้านการวิจัย