คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การเสวนาทางวิชาการ “วิกฤติน้ำท่วมใหญ่สกลนครกับโอกาสการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต และผู้ที่สนใจทุกท่าน

เข้าร่วมรับฟัง การเสวนาทางวิชาการ “วิกฤติน้ำท่วมใหญ่สกลนครกับโอกาสการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ (อาคาร 14)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร


มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019