คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ร่วมสร้างความภมูิใจไปด้วยกัน กับการประกวดเพลงบูม KU-SE ชิงเงินรางวัล มูลค่า 12,000 บาท พร้อมทั้งใบประกาศนียบัตร จากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 7 เมษายน 2560

ร่วมสร้างความภมูิใจไปด้วยกัน กับการประกวดเพลงบูม KU-SE ชิงเงินรางวัล มูลค่า 12,000 บาท พร้อมทั้งใบประกาศนียบัตร จากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 7 เมษายน 2560