คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มวิจัยทุน ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. (ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ขอเชิญร่วมรับฟังการาบรรยายจากหัวหน้าโครงการและนักวิจัยโครงการ  พร้อมชมโปสเตอร์

"พิร์โรลิดินิลเพปไทด์นิวคลีอิกแอซิดที่มีคอนฟอร์เมชันถูกจำกัด:หน้าที่ใหม่และการประยุกต์ใช้ "

โดยศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องพรรณานิคม อาคาร 7

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลคร 

ผู้สนใจโปรดสำรองที่นั่งภายในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ อ.ดร.แพรทอง เหลาภา ที่ E-mail : paethong.s@ku.th


มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019