คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายชื่อนิสิตที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปฝึกงานที่ประเทศไต้หวัน

วันจันทร์ ที่30 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 9.00-12.00น. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดี พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกหลักสูตร) College of Engineering, National Pingtung University of Science and Technology (NPUST), Taiwan โดยมีนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก 3 คน ได้แก่ 1.นางสาวจินต์จุฑา ล้อสกุลกานนท์ 2.นางสาวดบัสวินี อระมาลี 3.นายอนุสินธิ์ สุขสายออ ณ ตึก7 ห้องพรรณนานิคม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ