คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับบุคลากรของคณะได้รับรางวัลระดับวิทยาเขต

อ.ดร.ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ

รางวัลสิ่งตีพิมพ์มีค่า Impact Factor สูงเป็นอันดับที่ 2

ผศ.ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ
รางวัลสิ่งตีพิมพ์มีค่า Impact Factor สูงเป็นอันดับที่ 3
และรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทสายวิชาการ

อ.ลักษณาวดี ทรายขาว
หัวหน้าโครงการอบรมการทำน้ำยาทำความสะอาดสมุนไพรใช้ในครัวเรือน
รางวัลผลงานคุณภาพ ระดับดี ด้านบริการวิชาการ

คุณอรพรรณ อินทรักษา
รางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ

คุณรุ่งนภา จันทรสาขา และคุณวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมการจัดห้อง LAB และรายการครุภัณฑ์ในหมวดวิชาฟิสิกส์
รางวัลผลงานคุณภาพ ระดับดี ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี