คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม การป้องกันและแก้ไขปัญหา คอนกรีต สาหรับงานโครงสร้างพื้นฐาน

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร ร่วมกับสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และสำนักโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสกลนคร   ร่วมกันจัดสัมนาวิชาการ เรื่อง “การป้องกันและแก้ไขปัญหาโครงสร้างคอนกรีต สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน”  เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้งานคอนกรีตและการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีต และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีต ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรโยธาระดับภาคีวิศวกรที่มีความประสงค์จะเลื่อนฐานะเป็นสามัญวิศวกร ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ณ ห้องมณีเทวา โรงแรมหนองหารดิอิลิแกน จังหวัดสกลนคร

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม :

1.นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สูงสุดถึง 200%ของรายจ่ายเข้าอบรม ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.ก. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ.2548
2.ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2550 ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ตำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด
3.ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นสมาชิกของสภาวิศวกรจะได้รับการบันทึกผลการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยจะได้หน่วยพัฒนาความรู้ (PDU)ในทะเบียนประวัติจำนวน 21.00 หน่วย เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรของสภาวิศวกร

รายละเอียดเพิ่มเติมและกำหนดการ


มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019