คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

นิสิตนำเสนอผลการสหกิจศึกษา ณ ประเทศไต้หวัน

นิสิตนำเสนอผลการสหกิจศึกษา ณ ประเทศไต้หวัน

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 10.30 - 11.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักศึกษาชาวเนปาลเข้าฝึกงาน ณ คณะฯ

นักศึกษาชาวเนปาลเข้าฝึกงาน ณ คณะฯ

ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นระยะเวลา ๓ เดือน 

สอบสัมภาษณ์นิสิตเพื่อไปฝึกงาน ณ ประเทศไต้หวัน

สอบสัมภาษณ์นิสิตเพื่อไปฝึกงาน ณ ประเทศไต้หวัน

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องพรรณานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1

โครงการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 11.45 - 16.00 น. ณ ห้องสว่างแดนดิน อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Akita International University ประเทศญี่ปุ่น

นิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Akita International University ประเทศญี่ปุ่น

ในระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 9.00 - 16.30 น. 

ครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนา ม.เกษตรศาสตร์ KU Presidents Forum

ครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนา ม.เกษตรศาสตร์ KU Presidents Forum

ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 และวันศุกร์ที่ มกราคม พ.ศ.2561 ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร่วมประชุมต้อนรับคณะศาสตราจารย์จากประเทศไต้หวัน ณ บางเขน

ร่วมประชุมต้อนรับคณะศาสตราจารย์จากประเทศไต้หวัน ณ บางเขน

ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561