คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

โครงการดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

โครงการดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และ บริษัทพัฒนาพลังงานลม จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

โครงการพัฒนาผู้นำนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

โครงการพัฒนาผู้นำนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน อ.ภูพาน จ.สกลนคร

การบรรยายพิเศษ

การบรรยายพิเศษ "ทุนการศึกษา" จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology; AIT)

ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:00-12:00 น. ณ ห้องพระพิรุณ อาคารบริหาร

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 22 ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561

โครงการดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

โครงการดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

ในระหว่างวันจันทร์ที่ 19 และวันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561 

นำเสนอผลงานในงาน KU Research to Business Expo 2018

นำเสนอผลงานในงาน KU Research to Business Expo 2018

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตวิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อม

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตวิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อม

ในวันศุกร์ที่ 16 และวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561

 

โครงการค่ายจิตอาสาสานฝันและสานสัมพันธ์เครื่องกลและการผลิต

โครงการค่ายจิตอาสาสานฝันและสานสัมพันธ์เครื่องกลและการผลิต

วันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนบ้านจอมมณี อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

โครงการค่ายวิศวไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน

โครงการค่ายวิศวไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน

 ในระหว่างวันศุกร์ที่ 9 ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง หมู่ 3 ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

KUSE Startup Bootcamp:Internet of Things and Startup Technologies

KUSE Startup Bootcamp:Internet of Things and Startup Technologies

ในระหว่างวันที่ 8 มีนาคม -8 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

นิสิตเข้ารับพระราชทานรางวัล

นิสิตเข้ารับพระราชทานรางวัล "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน