คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

นิสิตเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ (Startup Thailand League)

นิสิตเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ (Startup Thailand League)

ในระหว่างวันศุกร์ที่ 27 ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 8.15-18.30 น. ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

โครงการสร้างแรงบันดาลใจวัยทำงาน (ปัจฉิมนิเทศ) ปี 2561

โครงการสร้างแรงบันดาลใจวัยทำงาน (ปัจฉิมนิเทศ) ปี 2561

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

กิจกรรม วว. HOMEROOM

กิจกรรม วว. HOMEROOM

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 16.00 - 18.30 น. ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โครงการอบรมระบบการจัดการมาตรฐานสากลเชิงปฏิบัติการ (ISO)

โครงการอบรมระบบการจัดการมาตรฐานสากลเชิงปฏิบัติการ (ISO)

ในวันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ห้องระพี สาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โครงการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

โครงการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 11.00 - 15.00 น. ณ ห้องสว่างแดนดิน อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

นิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

จำนวน ๑ คน คือ นายธชาชาญ กัญนราพงศ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ รวมเป็นเวลา ๑๑ วัน

โครงการพัฒนาศักยภาพในการเป็นโปรแกรมเมอร์

โครงการพัฒนาศักยภาพในการเป็นโปรแกรมเมอร์

ในระหว่างวันที่ 2 เมษายน ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องพรรณานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ในวันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โครงการดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

โครงการดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ในระหว่างวันพุุธที่ 18 และวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ.2561

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ

ในวันพุธที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๔)