คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๒ และวันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ (รวม ๒ วัน ๑ คืน) ณ จังหวัดมุกดาหาร

บทบาท หน้าที่ชาว KUSE ต่อระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ EdPEx

บทบาท หน้าที่ชาว KUSE ต่อระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ EdPEx

ในวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพระพิรุณ ชั้น ๒ อาคารบริหาร (อาคาร ๑) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คณาจารย์ของคณะได้รับรางวัลในงานมอบรางวัลผลงานวิจัย มก. ปี 2559

คณาจารย์ของคณะได้รับรางวัลในงานมอบรางวัลผลงานวิจัย มก. ปี 2559

ในงานมอบรางวัลผลงานวิจัย มก. ปี 2559 วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 17

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 17

วันพฤหัสบดีที่ 24 และวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

การขอรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การขอรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องพรรณานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โครงการแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมนิสิต

โครงการแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมนิสิต

วันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสกลนคร

โครงการหารือความก้าวหน้าการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสปป.ลาว

โครงการหารือความก้าวหน้าการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสปป.ลาว

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี 2561

โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ อ่างกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โครงการ Civil Legend ครั้งที่ 16 (วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม)

โครงการ Civil Legend ครั้งที่ 16 (วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม)

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2561 ณ BOXZONE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โครงการบัณฑิตยุคใหม่สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 (ปัจฉิมนิเทศ) ปี 2561

โครงการบัณฑิตยุคใหม่สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 (ปัจฉิมนิเทศ) ปี 2561

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร