คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

หารือความร่วมมือทางวิจัยและบริการวิชาการ

หารือความร่วมมือทางวิจัยและบริการวิชาการ

ในวันอังคารที่ 26 และวันพุธที่ 27 มิิถุนายน พ.ศ.2561

บุคลากรและนิสิต ได้รับรางวัลวิจัยในระดับนานาชาติ

บุคลากรและนิสิต ได้รับรางวัลวิจัยในระดับนานาชาติ

รางวัล “Best Paper Award” ในการเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ในระดับนานาชาติ ณ ประเทศตุรกี 

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะฯ กับคณะทำงาน EdPex

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะฯ กับคณะทำงาน EdPex

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิลน้ำ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โครงการห้องเรียนเตรียมวิศวกร ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา

โครงการห้องเรียนเตรียมวิศวกร ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ TCAS รอบที่ 3

การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ TCAS รอบที่ 3

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมการเสวนาวิจัย เรื่อง “การทำวิจัยเพื่อชุมชน”

กิจกรรมการเสวนาวิจัย เรื่อง “การทำวิจัยเพื่อชุมชน”

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการด้านงานวิจัยเป็นอย่างดี จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.จำนง วงษ์ชาชม ดร.รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์ และ ดร.สมควร โพธารินทร์

โครงการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 3

โครงการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 3

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 11.39 - 15.00 น. ณ ห้องพรรณานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Thai Obayashi Summer Camp 2018

Thai Obayashi Summer Camp 2018

ในระหว่างวันพุธที่ 13 ถึงวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561

โครงการสัมมนา KU-KM สัญจร เรื่อง

โครงการสัมมนา KU-KM สัญจร เรื่อง "การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560"

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ฝึกอบรมการฝึกวิชาชีพไม้ไผ่เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้

ฝึกอบรมการฝึกวิชาชีพไม้ไผ่เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ไร่น้ำหนึ่งกมลภพ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินเดียเข้าฝึกงาน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินเดียเข้าฝึกงาน

Mr.Koustav Pramanick  นักศึกษาสาขา Electrnics&Communication Engineering  จากประเทศ India