คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์อุดรพิชัยรักษ์-บึงโขงหลงวิทยาคม

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์อุดรพิชัยรักษ์-บึงโขงหลงวิทยาคม

วันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โครงการค่ายวิชาการ กลุ่มจังหวัดอุดรธานี-หนองคาย

โครงการค่ายวิชาการ กลุ่มจังหวัดอุดรธานี-หนองคาย

วันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมการแนะนำแนวทาง การตั้งเป้าหมายในการเรียนและการทำงานในอนาคต

กิจกรรมการแนะนำแนวทาง การตั้งเป้าหมายในการเรียนและการทำงานในอนาคต

วันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หองประชุมระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)

กิจกรรมการแนะนำแนวทาง การเรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

กิจกรรมการแนะนำแนวทาง การเรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารหอประชุมวิโรจน์อิ่มพิทักษ์ (อาคาร 14)

โครงการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 3

โครงการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 3

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องสว่างแดนดิน อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สกลนคร เข้าเยี่ยมชมคณะฯ

วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สกลนคร เข้าเยี่ยมชมคณะฯ

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และแผนปฏิบัติการ คณะฯ

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และแผนปฏิบัติการ คณะฯ

วันพฤหัสบดีที่ 12 และวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องสว่างแดนดิน อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการคลินิกวิจัย การลงพื้นที่ศึกษาชุมชนกลุ่มอินแปง 11 ก.ค.2561

โครงการคลินิกวิจัย การลงพื้นที่ศึกษาชุมชนกลุ่มอินแปง 11 ก.ค.2561

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ บ้านบัว ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

สอบสัมภาษณ์ในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 4 และ 5

สอบสัมภาษณ์ในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 4 และ 5

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14) 

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศ India เข้าฝึกงาน ณ คณะฯ

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศ India เข้าฝึกงาน ณ คณะฯ

Mr.Nithin Mattew Sam นักศึกษาสาขา Electrical and Electronics Engineering จากประเทศ India

โครงการเตรียมความพร้อมสู่นนทรีอีสาน KU.CSC CAMP ปี 2561

โครงการเตรียมความพร้อมสู่นนทรีอีสาน KU.CSC CAMP ปี 2561

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 8 ถึงวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โครงการผู้บริหารและคณาจารย์พบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ครั้งที่ 1

โครงการผู้บริหารและคณาจารย์พบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ที่่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ