คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

พิธีเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561

พิธีเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิธีทำบุญตักบาตรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

พิธีทำบุญตักบาตรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 7.00 น. ณ อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การของบประมาณแผนบูรณาการภาคอีสาน"

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องพรรณานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7)

โครงการแรงบันดาลใจสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

โครงการแรงบันดาลใจสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)

นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าฝึกงาน ณ คณะฯ นำเสนอผลการฝึกงาน

นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าฝึกงาน ณ คณะฯ นำเสนอผลการฝึกงาน

พร้อมทั้งขอบคุณอาจารย์ของคณะฯ ที่เป็น Advisor ดูแลระหว่างการฝึกงาน

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องพรรณานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี 2561 KU78

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี 2561 KU78

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมนำนิสิตแลกเปลี่ยนจากต่างชาติศึกษาดูงานนอกสถานที่

กิจกรรมนำนิสิตแลกเปลี่ยนจากต่างชาติศึกษาดูงานนอกสถานที่

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ โรงงานหลวงที่ 3 เต่างอย หรือ โรงงานดอยคำ และสถานที่สำคัญอื่นๆ ของจังหวัดสกลนคร

โครงการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

โครงการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ร่วมกับอธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระหว่างวันอังคารที่ 4 ถึงวันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2561

บุคลากรได้รับรางวัลวิจัยในระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

บุคลากรได้รับรางวัลวิจัยในระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ได้รับรางวัล “Excellent Paper Award ” ในการเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ

นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตได้รับรางวัลวิจัย ประจำปี 2561

นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตได้รับรางวัลวิจัย ประจำปี 2561

ในงานการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 (Thailand Research Expo 2018)”

โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14)

โครงการรวมพลังศิษย์เก่าร่วมพัฒนาคณะ

โครงการรวมพลังศิษย์เก่าร่วมพัฒนาคณะ

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2561