คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทำเนียบคณบดี

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล

  • 8 มิถุนายน 2543 - 21 ตุลาคม 2545 (ผู้รักษาการ)
  • 22 ตุลาคม 2545 - 21 ตุลาคม 2549 (วาระที่ 1)
  • 22 ตุลาคม 2549 - 19 มีนาคม 2550 (วาระที่ 2)
  • 20 มีนาคม 2550 - 27 สิงหาคม 2550 (ผู้รักษาราชการ)
  • 28 สิงหาคม 2554 - 26 ธันวาคม 2554 (ผู้รักษาราชการ)

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ นนทนานันท์
  • 28 สงหาคม 2550  -27 สิงหาคม 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริวัฒน์ พูนวศิน

  • 27 ธันวาคม 2554 - 26 ธันวาคม 2558
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมณพร สุทธิบาก

  • 27 ธันวาคม 2558 - ปัจจุบัน
<