คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมณพร สุทธิบาก
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

 

ดร.พิทักษ์ ปักษานนท์
ผู้ทรงคุณวุติคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ศรีสมพร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าสำนักงานคณบดี

ดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

อาจารย์กิติโชค พรหมณีวัฒน์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

อาจารย์อมรเดช นวลมณี
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ศิริพร แสนศรี
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

ผู้แทนบุคลากรประจำคณะ

ดร.สมควร โพธารินทร์
ผู้แทนบุคลากรประจำคณะ