คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1.ระบบขออนุมัติดำเนินโครงการงบประมาณ 2561

1.1 ก่อนขออนุมัติโครงการ กรอกในกูลเกิ้ลฟอร์ม https://docs.google.com/a/ku.th/forms/d/e/1FAIpQLSeKvv8KgY-SCunQTH1s9QPyMeA_ojgifRjzfxIGY4dFiXZLYw/viewform

1.2 จัดทำเอกสารโครงการตามแบบฟอร์ม ดังนี้ 

1.2.1 001_1บันทึกขออนุมัติไม่เกิน100,000 บาทอนุมัติโดยคณบดี

             001-สำหรับฝ่ายงาน_บันทึกข้อความขอนุมัติโครงการ

             001-สำหรับภาควิชา_บันทึกข้อความขอนุมัติโครงกา

         001_2 บันทึกขออนุมัติ ตั้งแต่ 100,000 บาทอนุมัติโดยรองอธิการบดี 

             001-สำหรับฝ่ายงาน_บันทึกข้อความขอนุมัติโครงการ

             001-สำหรับภาควิชา_บันทึกข้อความขอนุมัติโครงกา

           002-form_โครงการงบประมาณ  กรณีเกิน 100,000 บาทโดยรองอธิการบดี ณ 12 มีค61
1.2.3 003-ขอยืมเงินทดรองจ่าย อัพเดท ณ 4 เม.ย.60

1.2.4 003-1 ขออนุมัติในหลักการค่าใช้จ่ายไม่เกิน 100,000 บาท อนุมัติโดยคณบดี ณ 4 เม.ย.60

1.2.5 003-2 ขออนุมัติในหลักการค่าใช้จ่ายเกิน 100,000 บาท อนุมัติโดยรองอธิการบดีณ 4 เม.ย.60
1.2.6 004-สัญญายืมเงินโครงการ 03-5

1.3 ก่อนขออสรุปโครงการ กรอกในกูลเกิ้ลฟอร์ม https://docs.google.com/a/ku.th/forms/d/e/1FAIpQLScOj4LjXgxGxiF_TYRRi92XSezlFtheiYGXNRCP7kVDP3xPeQ/viewform

1.3.1 005-1 บันทึกข้อความขอเบิกเงินแบบไม่ยืมเงินทดรองจ่าย
1.3.2 005-2 บันทึกข้อความขอเบิกเงินแบบยืมเงินทดรองจ่าบหักล้างเงินยิม และวงเงินเกินแสนบาท
1.3.3 006-เคลียร์เงิน(บจ.2)
1.3.4 007-0-บันทึกข้อความนำส่งสรุป
1.3.5 008-ใบสำคัญรับเงิน ส่งใช้คืนเงินยืม
1.3.6 009-สรุปรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมดโครงการ
1.3.7 010 กรอกในกูลเกิ้ลฟอร์ม
1.3.8 กรณีได้ขยายฝึกงานและยืมเงินทดรองจ่าย

**check list รายการตรวจสอบเอกสารการดำเนินโครงการ  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ณ 26 มิย 60

2.ระบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติหน้า ปีงบประมาณ 2561

2.1 ในประเทศ

2.1.1 เดินทางสำหรับงานพัฒนาตนเองอื่นๆ(นอกเหนือจากการไปนำเสนอผลงานวิชาการ)และงานส่วนกลาง

ก่อนเดินทาง ดำเนินการ ดังนี้ 

คู่มือการขออนุมัติเดินทางไปปฏิิบัติหน้าทีี่ 23 พย 60

000_กรณีขอไปเองต้องคลิ๊กบันทึกเดินทาง  ส่วนหัวหน้ามอบหมายให้แนบต้นเรื่องที่ถูกมอบหมาย  

000-1 บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทาง_กรณีมีนิสิตไปด้วย

001-1 NEW แบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่(ให้กรอกข้อมูลและปริ๊นจากระบบตามลิ้งค์นี้ http://kuse.csc.ku.ac.th/mis/ )  คลิกที่นี้ดูคู่มือ 

001-2 แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทาง_กรณี ขอใช้รถวิทยาเขต

001-3 แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทาง_กรณีขอให้นิสิตเดินทาง

001-4 แบบขออนุมัติเดินทางพานิสิตไปนอกวิทยาเขต_กรณีใช้รถตู้รถบัสวิทยาเขต

003-สัญญายืมเงินไปปฏิบัติหน้าที่ 03-5
004-1 บันทึกข้อความ-ขยายวงเงินค่าที่พักไม่เกิน 1000บาท
004-2 บันทึกข้อความ-ขยายวงเงินค่าที่พักเกิน1000บาทอนุมัคิโดยรองอธิการบดี

เข้าดู ระเบียบเดินทางไปฏิบัติหน้าที่ 
อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ภายในประเทศจากเงินรายได้ มก.ฉกส
.

009-EX-การคำนวณเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่คณะวว

หลังเดินทางกลับมาขอเบิกและรายงานผล ดังนี้
005_ใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง(ให้ปริ๊นจากระบบที่กรอกใน 001-1)
006-เคลียร์เงิน(บจ.2)
007_บันทึกข้อความขออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชี
008_บันทึกตัดโอนภายในแต่ละวิทยาเขต
**check list รายการตรวจสอบเอกสารการดำเนินการเดินทาง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ณ 26 มิย 60

2.1.2 เดินทางสำหรับนำเสนอผลงานวิชาการ

ก่อนเดินทาง ดำเนินการ ดังนี้

คู่มือการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

000 บันทึกการไปนำเสนอผลงานวิชาการ 

001-1 NEW แบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่(ให้กรอกข้อมูลและปริ๊นจากระบบตามลิ้งค์นี้ http://kuse.csc.ku.ac.th/mis/ )  คลิกที่นี้ดูคู่มือ 

001-2 แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทาง_กรณี ขอใช้รถวิทยาเขต

001-3 แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทาง_กรณีขอให้นิสิตเดินทาง

001-4 แบบขออนุมัติเดินทางพานิสิตไปนอกวิทยาเขต_กรณีใช้รถตู้รถบัสวิทยาเขต

003-สัญญายืมเงินไปปฏิบัติหน้าที่ 03-5
004-1 บันทึกข้อความ-ขยายวงเงินค่าที่พักไม่เกิน 1000บาท
004-2 บันทึกข้อความ-ขยายวงเงินค่าที่พักเกิน1000บาทอนุมัคิโดยรองอธิการบดี

เข้าดู ระเบียบเดินทางไปฏิบัติหน้าที่ 
อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ภายในประเทศจากเงินรายได้ มก.ฉกส
.

009-EX-การคำนวณเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่คณะวว

 

หลังเดินทางกลับมาขอเบิกและรายงานผล ดังนี้

ก่อนเบิกจะต้องกรอกข้อมูลในระบบฐานงานวิจัย พร้อมปริ๊นแนบประกอบ https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx

005_ใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง(ให้ปริ๊นจากระบบที่กรอกใน 001-1)
006-เคลียร์เงิน(บจ.2)
007_บันทึกข้อความขออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชี
008_บันทึกตัดโอนภายในแต่ละวิทยาเขต
**check list รายการตรวจสอบเอกสารการดำเนินการเดินทาง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ณ 26 มิย 60

2.2 ต่างประเทศ

2.2.1 เดินทางเพื่อนำเสนอผลงาน

ขออนุมัติไปต่างประเทศ

000-คู่มือการขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ 

001-0 บันทึกขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ โดยขออนุมัติอธิการบดี มก 

001-1แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ โดยเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
002-1ขอเงินสนับสนุนคณะ
002-2ขอเงินสนับสนุน สวพ มก
002-3ขอเงินสนับสนุนสวพ มก ฉกส

กลับมาจากต่างประเทศ

005_ใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ
005-2 บันทึกข้อความขอเบิกเงินแบบยืมเงินทดรองจ่าบหักล้างเงินยิม และวงเงินเกินแสนบาท
006-เคลียร์เงิน(บจ.2)
007-1ขอรายงานตัวกลับ แบบมีนิสิตติดตาม
007-2ขอรายงานตัวกลับ อาจารย์และบุคลากร
008-1 ฟอร์มแบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ

**check list รายการตรวจสอบเอกสารการดำเนินการเดินทาง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ณ 26 มิย 60

                                                            แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม  2561