คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายกิจการนิสิต

หน้าที่

              ๑. วางแผนทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความเจริญงอกงามในด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจและสังคม 

              ๒. กำหนดและวางแผนกิจกรรมที่ปลูกฝังนิสิตให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม

              ๓. เสริมสร้าง ความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ กับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

              ๔. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี

 

เอกสารดาวน์โหลด