คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผลิตงานวิจัย นวัตกรรม และสร้างบัณฑิต ที่มีสำนึกดี มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล(อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง)”

 

ตัวชี้วัดหลัก ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม

1.  จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

2.  จำนวนนวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ตัวชี้วัดหลัก บัณฑิต

  1.  รายได้เฉลี่ยแรกบรรจุของบัณฑิตที่มีงานทำ

ตัวชี้วัดหลัก ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม

1.  จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 

2.  จำนวนนวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

ตัวชี้วัดหลัก บัณฑิต

  1.  รายได้เฉลี่ยแรกบรรจุของบัณฑิตที่มีงานทำ 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 5 ปี (61-65)

 

พันธกิจคณะวว

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะและความรู้ที่ได้มาตรฐาน สามารถครองตนอย่างมีคุณธรรมและเป็นผู้นำสังคมได้
  2. สร้างงานวิจัย บูรณาการองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ของภูมิภาคและประเทศไทย
  3. บริการวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของสังคม ถ่ายโอนองค์ความรู้สู่สังคม เพื่อพัฒนาภูมิภาคและประเทศไทย
  4. สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และดำรงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  5. บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยมองค์กร คือ  KUSE

K = Knowledge creation    สร้างสรรค์

U= Unity สามัคคี

S = Social responsibility    จิตอาสา รับผิดชอบต่อสังคม

E =Ethics คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ

จุดเน้น

ด้านการผลิตบัณฑิต

          บัณฑิตทุกคนมีงานทำ

ด้านการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม

          ทุกผลงานได้รับการเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์

ด้านการบริการวิชาการ

          ทุกผลงานตอบสนองชุมชน

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

          บูรณาการกับการผลิตบัณฑิตและการเรียนการสอน

ด้านการบริหารจัดการ

          มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีธรรมาภิบาล

 

อัตลักษณ์

สำนึกดี (Integrity)                    :  มีจิตใจที่ดีงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม

มุ่งมั่น (Determination)              :  มีความตั้งใจมั่น มีความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ

                                           ทำงาน และในการปฏิบัติใด ๆ

สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) :  เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความขวนขวาย แสวงหาความรู้ มีความสามารถในการสร้าง

                                           มูลค่าและคุณค่าจากความรู้ มีการสร้างนวัตกรรม

สามัคคี (Unity)                        :  มีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สามารถทำงานเป็นทีม และ

                                           สามารถบูรณาการเชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสรรค์วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองศาสตร์แผ่นดิน

กลยุทธ์

๑.๑ พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องความต้องการของสังคม

๑.๒ พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้พอเพียงและเหมาะสม

๑.๓ พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

๑.๔ สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังค่านิยมทางการศึกษา

๑.๕ พัฒนาศักยภาพนิสิตโดยเน้นกิจกรรมด้านทักษะวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม

๑.๖ มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์โดยรวมพลังศิษย์เก่า ร่วมพัฒนาคณะฯ

๑.๗ส่งเสริมกิจกรรม โครงการให้นิสิตนำความรู้ พัฒนาสู่ชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒ การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมในระดับสากล

กลยุทธ์

๒.๑ สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ

๒.๒ ปรับปรุงระบบงานบริหารงานวิจัย

๒.๓ สนับสนุน/จัดหาแหล่งทุนวิจัยเพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ

๒.๔ ขยายความร่วมมือด้านงานวิจัย/บริการวิชาการกับชุมชนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

๒.๕.ให้รางวัล / เชิดชูเกียรติบุคลากรหรือนิสิตที่มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

๒.๖ สนับสนุนการตีพิมพ์และการเผยแพร่ผลงาน

๒.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนการทำบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ

๒.๘ พัฒนาระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๙ การพัฒนารายได้จากการบริการวิชาการให้เป็นรูปธรรม

๒.๑๐ เพิ่มเติมโดยคณบดี คือ  สร้างหน่วยศูนย์วิจัยคณะฯ

๒.๑๑ พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่บุคลากร

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓ การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินตามภารกิจ

กลยุทธ์

๓.๑ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศแก่นิสิตและบุคลากรของคณะฯ…………

๓.๒ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และเสริมหลักสูตรที่มุ่งให้นิสิตมีโอกาสร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น

๓.๓ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมนิสิตให้มีวุฒิภาวะทางอาชีพพร้อมสู่โลกการทำงาน

๓.๔ พัฒนานิสิตให้มีความรู้ที่ก้าวหน้าทันสมัย มีคุณธรรมและจริยธรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศ

๓.๕ พัฒนานิสิตให้มีวินัยในตนเอง มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย จิตใจ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

๓.๖ ส่งเสริมความสามัคคีภายในองค์กร

๓.๗ ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม และทำนุบำรุงศาสนาเพื่อก่อเกิดสำนึกดีแก่บุคลากร

๓.๘ พัฒนาศักยภาพบุคลากร

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔ การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

๔.๑ รักษาเอกลักษณ์และการสื่อสารของคณะฯ (FSECSC Branding)

๔.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานภายในคณะฯ

๔.๓ ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

๔.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและองค์กรสัมพันธ์เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ

๔.๕ แสวงหารายได้

๔.๖ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร

๔.๗ การปรับปรุงด้านกายภาพ

๔.๘ การพัฒนาด้านการบริหารงานทั่วไป