คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

แผนยุทธศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565

 

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศในการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Excellence in Integrated Technology
for Knowledge of The Land)

ค่านิยม-KUSE : มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (K) สืบสานสามัคคี (U) มีคุณธรรม (SE)

วัฒนธรรมองค์กร : คนพันธุ์ AAA (Achievement , Accountability , Agility)

เอกลักษณ์:Readiness

อัตลักษณ์: มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้ สู้ทุกงาน

ตัวชี้วัดหลักของวิสัยทัศน์

 

2561

2562

2563

2564

2565

1.จำนวนผลงานนวัตกรรมของนิสิตที่ได้รับการยกย่องหรือได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป

3

3

3

3

5

2.ค่าเฉลี่ย H-index ของอาจารย์และนักวิจัย (ฐานข้อมูล Scopus)

       0.45

     0.45

   0.5

  0.6

1

3. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำตรงสาขาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี*

95

95

96

97

98

4. จำนวนรายรับจากนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาให้สังคมและชุมชน ตอบสนองภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว หรืออื่นๆ (ล้านบาท)

0.25

0.25

10

20

30

5.ค่าเฉลี่ยเงินเดือนแรกบรรจุของบัณฑิตที่มีงานทำภายใน 1 ปี (หมื่นบาท)*

1.7

1.8

2.0

2.2

2.5

นวัตกรรม คือ ผลงานสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 2 ปี

พันธกิจ (Mission)
  1. สร้างคนให้มีขีดสมรรถนะและมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม
  2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการสังคม
  3. สร้างสังคมให้มีความยั่งยืนทั้งระบบ
  4. สร้างระบบบริหารจัดการให้เป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ :   (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ วิชาชีพ และสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัย บูรณาการองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ของภูมิภาคและประเทศไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการเพื่อประโยขน์สุขของสังคม ถ่ายโอนองค์ความรู้สู่สังคม เพื่อพัฒนาภูมิภาคและประเทศไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 
 
ประเด็นที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ วิชาชีพ และสังคม
เป้าประสงค์  
1.1 บัณฑิต ทำงานเป็น มีงานทำ/ประกอบอาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับของสังคม  
กลยุทธ์
1 พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ปฏิบัติงานได้จริง และเชื่อมโยงกับไทยแลนด์ 4.0
2 พัฒนาอาจารย์ให้ใช้ Active Learning  อย่างเต็มรูปแบบ โดยใช้ IT และ Social Lab เป็นฐาน
3 พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้ได้เรียนรู้ โดยไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
4 ส่งเสริมนิสิตให้มีทักษะด้านการใช้งานโปรแกรมเฉพาะทาง
5 ส่งเสริมนิสิตให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
6 พัฒนานิสิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเป็นไปตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
7ส่งเสริมนิสิตให้มีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีคุณค่า
8 ส่งเสริมให้อาจารย์/นิสิตได้ไปแลกเปลี่ยนหรือฝึกงานในต่างประเทศ
9 ส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสในการไปนำเสนอผลงาน
10มีการบริการศิษย์เก่าที่หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ข้อมูลและความรู้ที่สร้างประโยชน์ให้กับศิษย์เก่า
 
ประเด็นที่ 2 สร้างงานวิจัย บูรณาการองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ของภูมิภาคและประเทศไทย
เป้าประสงค์ 
2.1 บัณฑิต ทำงานเป็น มีงานทำ/ประกอบอาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับของสังคม  
2.2 รายได้จากงานวิจัย
กลยุทธ์
1 สนับสนุนงบประมาณการทำวิจัยภายในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานระดับสากล
2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยผู้ทรงคุณวุฒิในการทำวิจัย และ พัฒนาระบบกลไกในการทำวิจัย
3 ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณต่อยอดจากเครือข่าย ความร่วมมือการทำวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับภายนอกคณะฯ
 
ประเด็นที่ 3 บริการวิชาการเพื่อประโยขน์สุขของสังคม ถ่ายโอนองค์ความรู้สู่สังคม เพื่อพัฒนาภูมิภาคและประเทศไทย
เป้าประสงค์
3.1 เพื่อสร้างชุมมชนเข้มแข็งโดยการบริการวิชาการ
3.2 รายได้จากงานวิจัย
กลยุทธ์
1 บูรณาการองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยสร้างรายได้/ลดรายจ่ายของชุมชนโดยการบูรณาการศาสตร์จากทุกภาควิชา
2 ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการเชิงรุกและสร้างเครือข่ายในการบริการวิชาการ
 
ประเด็นที่ 4 บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
เป้าประสงค์ 
4.1 แผนกลยุทธ์ที่นำสู่แผนปฏิบัติงานประจำปี ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
กลยุทธ์
1 วางแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนับสนุนตามนโยบายของคณะฯ และมีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล รวมทั้งติดตามผลสำเร็จ
2 มีการประเมินความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำคณะฯ ผู้บริหารทุกระดับ
3 มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
4 ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและสามารถลดความเสี่ยงได้ผลชัดเจน
5 ความสัมพันธ์องค์กรที่มีความสุข ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีในระหว่างองค์กร               
6 มีการสร้างกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรและนำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของคณะฯ
7 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต
                                                                                                                       ปรับปรุงแก้ไข ณ 1 สค 61