คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

1.วิสัยทัศน์  (Vision) ปี 2561-2565

                                   " มุ่งผลิตบัณฑิต ด้วยวิจัยและนวัตกรรม สู่สากล "
2. ตัวชี้วัดหลักของวิสัยทัศน์
                      
2.1 ร้อยละบัณฑิตที่ทำงานในบริษัทต่างชาติหรือทำงานในต่างประเทศ           
2.2 รายได้เฉลี่ยแรกบรรจุที่ทำงานในกลุ่มต่างประเทศ                         
2.3 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลที่ กพอ. รับรอง  
2.4 จำนวนนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
นวัตกรรม คือ ผลงานสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ
ประเด็นที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
ประเด็นที่ 2 สร้างงานวิจัย บูรณาการองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ของภูมิภาคและประเทศไทย
ประเด็นที่ 3 บริการวิชาการเพื่อประโยขน์สุขของสังคม ถ่ายโอนองค์ความรู้สู่สังคม เพื่อพัฒนาภูมิภาคและประเทศไทย
ประเด็นที่ 4 การบูรณาการการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นที่ 5 บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยมองค์กร คือ  KUSE

K = Knowledge creation    สร้างสรรค์

U= Unity สามัคคี

S = Social responsibility    จิตอาสา รับผิดชอบต่อสังคม

E =Ethics คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ

จุดเน้น

ด้านการผลิตบัณฑิต

          บัณฑิตทุกคนมีงานทำ

ด้านการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม

          ทุกผลงานได้รับการเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์

ด้านการบริการวิชาการ

          ทุกผลงานตอบสนองชุมชน

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

          บูรณาการกับการผลิตบัณฑิตและการเรียนการสอน

ด้านการบริหารจัดการ

          มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีธรรมาภิบาล

 

อัตลักษณ์

สำนึกดี (Integrity)                    :  มีจิตใจที่ดีงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม

มุ่งมั่น (Determination)              :  มีความตั้งใจมั่น มีความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ

                                           ทำงาน และในการปฏิบัติใด ๆ

สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) :  เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความขวนขวาย แสวงหาความรู้ มีความสามารถในการสร้าง

                                           มูลค่าและคุณค่าจากความรู้ มีการสร้างนวัตกรรม

สามัคคี (Unity)                        :  มีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สามารถทำงานเป็นทีม และ

                                           สามารถบูรณาการเชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม