คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

แผนยุทธศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565

 

วิสัยทัศน์

  มุ่งผลิตบัณฑิต ด้วยวิจัยและนวัตกรรม สู่สากล

ตัวชี้วัดหลักของวิสัยทัศน์

2561

2561

2562

2563

2564

2565

1.ร้อยละบัณฑิตที่ทำงานในบริษัทต่างชาติหรือทำงานในต่างประเทศ (ร้อยละ)

40

45

50

55

55

2.รายได้เฉลี่ยแรกบรรจุที่ทำงานในบริษัทต่างชาติหรือทำงานในต่างประเทศ (บาท)

       20,000

      22,500

   25,000

  27,500

> 30,000

3.จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลที่ กพอ. รับรอง  (เรื่อง)

20

25

30

35

> 35

4.จำนวนนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต (ผลงาน)

2

4

6

8

10

 

         

นวัตกรรม คือ ผลงานสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 2 ปี

พันธกิจ (Mission)

1) สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม (ผลิตบัณฑิต)

2) สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ (วิจัย)

3) ร่วมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม  (บริการวิชาการ)

4) สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และดำรงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

5) บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ (บริหารจัดการ) 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประเด็นที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ วิชาชีพ และสังคม

ประเด็นที่ 2 สร้างงานวิจัย บูรณาการองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ของภูมิภาคและประเทศไทย

ประเด็นที่ 3 บริการวิชาการเพื่อประโยขน์สุขของสังคม ถ่ายโอนองค์ความรู้สู่สังคม เพื่อพัฒนาภูมิภาคและประเทศไทย

ประเด็นที่ 4 บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน