คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุคลากรภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผศ.ดร.ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

อ.กนกทิพย์ โคตรสำราญ
อาจารย์

อ.กิติพงศ์ แสนบรรดิษฐ์
อาจารย์

อ.กีรติ มณีสาย
อาจารย์

 

ดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล
อาจารย์

ดร.เตือนใจ น้อยพา
อาจารย์

ดร.ธนิกา ขันอาสา
อาจารย์

 

ดร.นงค์ลักษณ์ เหลาพรม
อาจารย์

ผศ.ดร.นารีรัตน์ กิติศรีปัญญา
อาจารย์

อ.รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์
อาจารย์

 

ผศ.ดร.ประครอง วรกา
อาจารย์

อ.ปิยนุช เนตรคุณ
อาจารย์

อ.พรรณนิภา รินทระ
อาจารย์

 

ดร.แพรทอง เหลาภา
อาจารย์

ผศ.ดร.ภัทราวดี ประเสริฐสังข์
อาจารย์

ดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์
อาจารย์

 

ดร.ฤทัยทิพย์ วิเศษศรี
อาจารย์

อ.ลักษณาวดี ทรายขาว
อาจารย์

อ.วรรณภา ภักดี
อาจารย์

 

อ.วัชระ เทพารส
อาจารย์

ดร.ศิริญญา โปร่งจิตร์
อาจารย์

ดร.เพ็ญศิริ สมพงษ์
อาจารย์

 

ดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์
อาจารย์

ดร.สมควร โพธารินทร์
อาจารย์

ดร.สันติ โถหินัง
อาจารย์

 

ดร.สายฝน จันผกา
อาจารย์

อ.สุภัคนรี สัตตะโส
อาจารย์

ดร.สุนทร บุญตา
อาจารย์

 

อ.สุริยา ชิณวงศ์
อาจารย์

นางสาวกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

นางสาวณัฐิกา ธนูทอง
นักวิทยาศาสตร์

 

นางสาวพัชรินทร์ นันทพันธ์
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวระพีพรรณ มาเห็ม
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวณัฐปภัสร์ จันทรสาขา
นักวิทยาศาสตร์

 

นายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวอรพรรณ อินทรักษา
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวอารยา แสงพรหม
นักวิทยาศาสตร์

 

นายไกรศักดิ์ ไกรษรวงค์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

นายเทียนชัย ปานโพธิ์จาน
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

นายสิทธิชัย ประพันธ์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

 

นายอดิศักดิ์ คำมุงคุณ
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์