คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุคลากรภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

อ.ศิริพร แสนศรี
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

 

ดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ
อาจารย์

อ.ฐาปนี เฮงสนั่นกูล
อาจารย์

อ.ฐิติพร การสูงเนิน
อาจารย์

 

ดร.ถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว
อาจารย์

ดร.นิตยา เมืองนาค
อาจารย์

ดร.พีระ ลิ่วลม
อาจารย์

 

อ.วไลลักษณ์ วงษ์รื่น
อาจารย์

ผศ.ดร.ศรัญญา แซ่ตั้ง
อาจารย์

อ.ศศิธร สุชัยยะ
อาจารย์

 

อ.สาวิณี แสงสุริยันต์
อาจารย์

ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ
อาจารย์

อ.สุรเชษฐ์ ประสันแพงศรี
อาจารย์

 

ผศ.สุรศักดิ์ ตั้งสกุล
อาจารย์

อ.อัจฉรา นามบุรี
อาจารย์

อ.จิตสราญ สีกู่กา
อาจารย์

 

นายพรศักดิ์ ขวากุพันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายวีรชาติ อักษรศักดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์