คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

ดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

 

อ.ครรชิต เกื้อหนุน
อาจารย์

 

ผศ.ดร.ทวี งามวิไลกร
อาจารย์

อ.รังสรรค์ ไชยเชษฐ์
อาจารย์

 

 

อ.อาทิตย์ แสงงาม
อาจารย์

ดร.รุ่งทวี ผดากาล
อาจารย์

ดร.วิเรขา คำจันทร์
อาจารย์

 

ดร.ศักดิ์ดา คำจันทร์
อาจารย์

ดร.ศิริลักษณ์ พานโคกสูง
อาจารย์

ผศ.ดร.สมเจตน์ ถนอมพุทรา
อาจารย์

 

ผศ.ดร.สังคม ศรีสมพร
อาจารย์

ดร.อมลิน ต้องกระโทก
อาจารย์

รศ.ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ
อาจารย์

 

นายธนารัตน์ มั่งสูงเนิน
ช่างเทคนิค

นายจิรวัฒน์ อรรถเศรษฐ
วิศวกรเครื่องกล

นายประยุทธ สุวรรณา
ช่างเทคนิค