คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุคลากรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

อ.กิติโชค พรหมณีวัฒน์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

 

อ.กันทิมา มีแหยม
อาจารย์

อ.ณธกร ทัศนัส
อาจารย์

รศ.ดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์
อาจารย์

 

ผศ.พนม ท้าวดี
อาจารย์

ผศ.พ.อ.อ.เพิ่มพล กุดจอมศรี
อาจารย์

 

อ.รพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล
อาจารย์

อ.รัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา
อาจารย์

ผศ.ศราวุฒิ สุพรรณราช
อาจารย์

 

ดร.ศุภลักษณ์ สถิรชีวิน
อาจารย์

อ.ศุษมา โชคเพิ่มพูน
อาจารย์

 

อ.เศรษฐกร กาเมือง
อาจารย์

อ.ธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ
อาจารย์

นายอรัญ ประกอบสัญท์
ช่างไฟฟ้า

นายจามร ดวงกุลสา
ช่างไฟฟ้า

นายทวัตชัย อัยยะรัตน์
วิศวกรไฟฟ้า