คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมณพร สุทธิบาก
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

 

ดร.พิทักษ์ ปักษานนท์
ผู้ทรงคุณวุติคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ศรีสมพร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

ดร.ศุภลักษณ์ สถิรชีวิน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดี

ดร.ธนิกา ขันอาสา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประครอง วรกา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

อาจารย์ณธกร ทัศนัส
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

ดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.อ.อ.เพิ่มพล กุดจอมศรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายรับเข้าและกิจการพิเศษ

ดร.เตือนใจ น้อยพา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ดร.ปิยนุช ใจแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าสำนักงานคณบดี

ดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

อาจารย์กิติโชค พรหมณีวัฒน์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

อาจารย์อมรเดช นวลมณี
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ศิริพร แสนศรี
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ