คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KU Goes Google

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ Google จัดโครงการ Google Apps for Education

เพื่อสนับสนุนให้ นิสิต  อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สามารถนำเครื่องมือไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือการใช้งาน

ศึกษาได้ที่ http://kgg.ku.th/ หรือ คลิ๊กที่นี่