คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ geoinfotech 2016

ด้วยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน(องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกรมแผนที่ทหาร สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ กำหนดจัดประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี 2559 ขึ้นในระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กทม.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้เผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการและนักวิจัยและเพื่อเป็นเวลทีสำหรับนักศึกษาที่จะนำเสนอผลงานเพื่อจบการศึกษา ซึ่งจะเป็นการแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  การแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนาประสบการณ์ฯ  จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานท่่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ หรือนำเสนอผลงานวิจัยและบทความวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือนำเสนอมาก่อน โดยขยายเวลารับบทความฯถึงวันศุกณ์ที่ 13 พ.ย. 25558  รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศ