คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัย นวัตกรรม และโครงงานจากผลงานนิสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม)

ตามที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนงานวิจัยหรือนวัตกรรมจากผลงานนิสิตและได้พิจารณาให้ทุนไปแล้วนั้น

        ปัจจุบันยังคงเหลือการพิจารณาจัดสรรทุนอีก 1 ครั้งคือเดือนสิงหาคม  ซึ่งคงเหลืองบประมาณจัดสรรรางวัล/ทุนอีก 140,000 บาท ผลงานละ 10,000 บาท จำนวน 14 รางวัล/ทุนอุดหนุน  
 
                              รับสมัครการขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 ส.ค. 57 
 
       โดยมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การขอทุนนวัตกรรมจากผลงานนิสิต” รายละเอียดดังนี้
     1. หากเป็นโครงงานนิสิตที่ปัจจุบันยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น  ต้องสามารถเคลียร์บิลเรียบร้อยภายในปีงบประมาณ57 รวมถึงหลักฐานการเป็นโครงงานที่เป็นประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อสังคมและชุมชน
    2. เป็นโครงงานนิสิตที่มีลักษณะเป็นชิ้นงาน, นวัตกรรม, งานสร้างสรรค์ มีลักษณะที่ชัดเจนต่อการใช้งานให้เป็นประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
    3.หากเป็นโครงงานนิสิตที่มีลักษณะเป็นผลการทดลอง ไม่มีแนวทางรูปธรรมระบุอย่างชัดเจนว่าจะทำให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นโดยเร็วได้อย่างไร ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
    4.กรณีที่มีจำนวนผลงานนิสิตยื่นขอรางวัล/ทุนอุดหนุนมากกว่างบที่เหลืออยู่ ให้ใช้หลักเกณฑ์ที่กล่าวมา  และระยะเวลาในการยื่นกล่าวคือ หากยื่นก่อนก็จะได้รับการพิจารณาก่อน ประกอบกับการกระจายโอกาสให้กับนิสิตในความดูแลของบุคลากรท่านอื่นๆ หรือในสาขาวิชาอื่นๆ ในกรณีจำนวนผู้สมัครที่สนใจมากกว่า จำนวนทุน
               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดยื่นผลงานนิสิตเพื่อรับการจัดสรรทุนของโครงการฯ ดังกล่าว
 
                                                                                     โครงการฯ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ครับ
                                                                                                         ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ