คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ใบสมัครทุนคณะวว. ปีการศึกษา 2558

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๘ รับสมัครตั้งแต่บันนี้ จนถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ จำนวน ๓  ประเภทดังนี้

๒.๑  ทุนการศึกษาประเภทเรียนดีแต่ยากจน จำนวน ๑๖ ทุน / ปีการศึกษา ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท

ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน ต้องมีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นนิสิตชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๗๕
 • เป็นนิสิตที่สามารถปฏิบัติกิจกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้กำหนดก่อนรับเงินอุดหนุนทุนการศึกษา
 • เป็นผู้มีฐานะยากจน
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

๒.๒ ทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน ๑๖ ทุน / ปีการศึกษา ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท

ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน ต้องมีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นนิสิตชั้นปีที่๒ ขึ้นไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
 • เป็นนิสิตที่สามารถปฏิบัติกิจกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้กำหนดก่อนรับเงินอุดหนุนทุนการศึกษา
 • เป็นผู้มีฐานะยากจน
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

๒.๓ ทุนการศึกษาประเภทสานฝันสู่ วว.  จำนวน ๑๖ทุน / ปีการศึกษา ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท

ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน ต้องมีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นนิสิตชั้นปีที่ ๑ ที่เรียนในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
 • เป็นนิสิตที่สามารถปฏิบัติกิจกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้กำหนดก่อนรับเงินอุดหนุนทุนการศึกษา
 • เป็นผู้มีฐานะยากจน
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

ใบสมัครทุน-วว58

ระเบียบฝึกงานใหม่-58