คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

โครงการ

โครงการ "การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)"

โครงการ "การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)"

นิสิตเข้าร่วมโครงการ Chinese Culture Camp, Huaqiao University (Xiamen) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

นิสิตเข้าร่วมโครงการ Chinese Culture Camp, Huaqiao University (Xiamen) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

นิสิตเข้าร่วมโครงการ Chinese Culture Camp, Huaqiao University (Xiamen) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

นิสิตเข้าร่วมการฝึกงานต่างประเทศ ณ Faculty of Agricultural Engineering and Post-harvest Technology, Hue University of Agriculture and Forestry (HUAF) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นิสิตเข้าร่วมการฝึกงานต่างประเทศ ณ Faculty of Agricultural Engineering and Post-harvest Technology, Hue University of Agriculture and Forestry (HUAF) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นิสิตเข้าร่วมการฝึกงานต่างประเทศ ณ Faculty of Agricultural Engineering and Post-harvest Technology, Hue University of Agriculture and Forestry (HUAF) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

นิสิตเข้าร่วมการฝึกงานต่างประเทศ ณ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ประเทศไต้หวัน

นิสิตเข้าร่วมการฝึกงานต่างประเทศ ณ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ประเทศไต้หวัน

นิสิตเข้าร่วมการฝึกงานต่างประเทศ ณ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ประเทศไต้หวัน 

นิสิตเข้าร่วมการฝึกงานต่างประเทศ ณ University Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) ประเทศอินโดนีเซีย

นิสิตเข้าร่วมการฝึกงานต่างประเทศ ณ University Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) ประเทศอินโดนีเซีย

นิสิตเข้าร่วมการฝึกงานต่างประเทศ ณ University Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) ประเทศอินโดนีเซีย 

นิสิตเข้าร่วมการฝึกงานต่างประเทศ ณ บริษัท Elektroprivreda Srbije จำกัด สาธารณรัฐเซอร์เบีย

นิสิตเข้าร่วมการฝึกงานต่างประเทศ ณ บริษัท Elektroprivreda Srbije จำกัด สาธารณรัฐเซอร์เบีย

นิสิตเข้าร่วมการฝึกงานต่างประเทศ ณ บริษัท Elektroprivreda Srbije จำกัด สาธารณรัฐเซอร์เบีย 

นิสิตเข้าร่วมโครงการ The 4th AUAP-DU Global Leadership Camp 2017

นิสิตเข้าร่วมโครงการ The 4th AUAP-DU Global Leadership Camp 2017

นิสิตเข้าร่วมโครงการ The 4th AUAP-DU Global Leadership Camp 2017

กิจกรรมบรรยายในหัวข้อ Introduction to Big Data Analysis and Data

กิจกรรมบรรยายในหัวข้อ Introduction to Big Data Analysis and Data

กิจกรรมบรรยายในหัวข้อ Introduction to Big Data Analysis and Data

โครงการ HOME ROOM CIS ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

โครงการ HOME ROOM CIS ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

โครงการ HOME ROOM CIS ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

โครงการหนึ่งภาควิชาหนึ่งบริการวิชาการ

โครงการหนึ่งภาควิชาหนึ่งบริการวิชาการ

โครงการหนึ่งภาควิชาหนึ่งบริการวิชาการ

ต้อนรับ Prof.Chiwan Wayen Hsieh จาก National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ประเทศไต้หวัน

ต้อนรับ Prof.Chiwan Wayen Hsieh จาก National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ประเทศไต้หวัน

ต้อนรับ Prof.Chiwan Wayen Hsieh จาก National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ประเทศไต้หวัน

โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CIS)

โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CIS)

โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CIS)