ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรดอ่าน : นิสิตที่ต้องการยื่นคำร้องขอฝึกงานภาคฤดูร้อนและสหกิจศึกษาให้ปฏิบัติดังนี้
1. เมื่อ login เข้าสู่ระบบแล้ว ให้เข้าไปที่ข้อมูลส่วนตัว แล้วเลือกสาขาวิชา กดบันทึกข้อมูล
2. เลือกเมนูระบบยื่นขอฝึกงานและสหกิจ ด้านซ้ายมือ
3. กดปุ่มยื่นคำร้องใหม่ แล้วกรอกข้อมูลของหน่วยงานที่จะไปให้ถูกต้อง โดยชื่อหน่วยงาน/บริษัท "ต้อง" มีคำว่า "บริษัท" นำหน้าเสนอ หรือเป็นชื่อหน่วยงานเต็ม ***ขอเป็นภาษาไทยจะดีที่สุดนะครับ*** การกรอกที่อยู่ให้ใส่เฉพาะชื่อ ไม่ต้องใส่ ต. อ. จ. หรือ ตำบล อำเภอ จังหวั นำหน้ามานะครับ
4. เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง กดปุ่ม"ยื่นคำขอ" รออาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาคอนุมัติ
5. เมื่อหัวหน้าภาคอนุมัติแล้ว ให้นิสิตเข้ามาพิมพ์เอกสารหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปที่บริษัท แล้วนำส่งคณะพร้อมแนบประวัติย่อและ transcript
6. รอผลตอบรับจากบริษัทผ่านระบบ
หากนิสิตยื่นคำร้องโดยไม่ได้เลือกสาขาวิชา ระบบจะไม่แสดงข้อมูล ไม่ต้องยื่นคำร้องใหม่ เพียงเข้าไปเลือกสาขาวิชาในข้อมูลส่วนตัว ระบบจะแสดงข้อมูล