เชิญร่วม แข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ครั้งที่ 3
ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โล่เกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ใน วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

| | || | |

ข่าวประชาสัมพันธ์


ระยะเวลาแข่งขัน

วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคาร 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดของโครงการ

โรงเรียนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน
ดาวน์โหลด

เริ่มสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 2561 ถึง วันที่ 30 ม.ค. 2562 การสมัครเป็นรายบุคคล คนละ 250 บาท ไม่จำกัดจำนวนผู้สมัคร หากพ้นระยะเวลาสมัครแล้วไม่รับสมัครหน้างาน สามารถชำระเงินโดย Download จากลิงค์ด้านล่างหรือ คลิกได้ที่นี้ แล้วเข้าระบบและเลือกปุ่มโหลดแบบฟอร์มชำระเงิน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน

การรายงานตัว

ผู้สมัครมารายงานตัวและลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 8.30 - 9.30 น ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคาร 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
หมายเหตุ ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันให้นำกระดานแข่งขันและอุปกรณ์แข่งขันมาด้วย
คลิกที่นี่เพื่อดูกำหนดการ
ระเบียบการแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ทเกม

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ผลการแข่งขัน


GAMES


ประเภทการแข่งขัน ครอสเวิร์ด

ครอสเวิร์ดประถมศึกษา
ครอสเวิร์ดมัธยมศึกษาตอนต้น
ครอสเวิร์ดมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประเภทการแข่งขัน เอแม็ท

เอแม็ทประถมศึกษา
เอแม็ทมัธยมศึกษาตอนต้น
เอแม็ทมัธยมศึกษาตอนปลาย

เกมอื่นๆในครั้งถัดไป


เกมซูดูกุ
เกมคำคม
เชิญร่วม แข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ครั้งที่ 3
ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โล่เกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ใน วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นี้เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังต่อการขับเคลื่อนของประเทศชาติ

ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวมา จึงจัด โครงการการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ครั้งที่ 3 ขึ้น

และเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักเรียน ตัวแทนครูจากโรงเรียนต่าง ๆ กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และทำให้ผู้ร่วมการแข่งขันมีความสนใจมุ่งศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ หรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษา จนอาจจะนำไปสู่การประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยทางคณิตศาสตร์ในอนาคตได้

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้รับการจัดตั้งให้เป็นคณะอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2543 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จัดตั้งคณะ สำนัก และสำนักงานวิทยาเขต ที่จังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2543 และได้เริ่มดำเนินการเรียนการสอนใน 3 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 1) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 2) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และ 3) สาขาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา 2543 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้นำเอาหลักสูตรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มาใช้ทำการเรียนการสอนต่อมาคณะ ได้สร้างและพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตขึ้นใหม่เพื่อทดแทนหลักสูตรเดิม

ประกอบด้วย 1) สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 2) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และ 3) สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มนำมาใช้ในปีการศึกษา 2546 ในปีการศึกษา 2547 คณะได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มอีก 1 หลักสูตร โดยได้ทำการขอใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และในปีการศึกษา 2553 ก็ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์gallery
ภาพบรรยากาศ
เปิดอัลบัม
ภาพบรรยากาศ
ภาพบรรยากาศ

VDO

ติดต่อเรา


ข้อมูลติดต่อสอบถามรายละเอียดผู้ประสานงาน น.ส. ทัศวรรณ ปีคุณ
โทร 081-7391541
อิเมล์ tatsawan.p@ku.th

พัฒนาระบบโดย นาย พิสิทธิ์ หาญธงชัย นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร